Επισκόπηση εκπαίδευσης Bowtech

Το Bowtech – η αυθεντική Τεχνική Bowen – διδάσκεται σε επτά επίπεδα, τα οποία καλύπτονται σε τέσσερα σεμινάρια διάρκειας τεσσάρων ημερών (32 διδακτικών ωρών). Η εκπαίδευση στα επίπεδα αυτά πρέπει να είναι διαδοχική, καθώς σε κάθε σεμινάριο γίνεται επανάληψη και εμπλουτισμός της ύλης του αμέσως προηγούμενου επιπέδου.

Η εκπαίδευση στο Bowtech διαρκεί περίπου ένα ακαδημαϊκό έτος με διαστήματα δύο έως τριών μηνών μεταξύ των σεμιναρίων. Αυτά τα διαστήματα επιτρέπουν την πρακτική πριν από την διδασκαλία της επόμενης ενότητας και εξασφαλίζουν επαρκή χρόνο για την καταγραφή και ολοκλήρωση 10 ιστορικών (περιπτωσιολογικών μελετών), τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση του εβδόμου επιπέδου και την τελική αξιολόγηση.

Οι ασκούντες αποκτούν το δίπλωμα που εκδίδεται από την Bowen Therapy Academy της Αυστραλίας (BTAA), εφόσον:

  • επιτύχουν στις πρακτικές και γραπτές εξετάσεις του εβδόμου επιπέδου,
  • παρακολουθήσουν 120 ώρες μαθημάτων Ανατομίας/Φυσιολογίας (ή προσκομίσουν βεβαίωση για την παρακολούθηση 120 ωρών Ανατομίας/Φυσιολογίας από άλλο φορέα),
  • υποβάλουν ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών (συμπεριλαμβανομένης της καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης) και
  • παραδώσουν 10 ιστορικά, τα οποία πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις συνεδρίες Bowtech το καθένα.Tα ιστορικά πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένα σε Word, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, κανονική διάταξη σελίδας (περιθώρια πάνω & κάτω 2,54 εκ. / αριστερά & δεξιά 3,18 εκ., κείμενο περίπου 600 λέξεις).

Πέραν της βασικής εκπαίδευσης διδάσκονται προαιρετικά σεμινάρια προχωρημένου επιπέδου.

Για λεπτομερείς περιγραφές των μαθημάτων, πηγαίνετε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Σε κάθε χώρα όπου το Bowtech διδάσκεται από διαπιστευμένους εκπαιδευτές της Ακαδημίας Bowtech Αυστραλίας, η ύλη κάθε επιπέδου είναι πανομοιότυπη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε ταξιδεύοντας να σπουδάσετε με οποιονδήποτε συνδυασμό διαπιστευμένων εκπαιδευτών της Ακαδημίας Bowtech, έχοντας την βεβαιότητα, ότι το πρόγραμμα και η ποιότητα εκπαίδευσης είναι διασφαλισμένα.

Κάθε σεμινάριο Bowtech περιλαμβάνει:

  • επίδειξη κάθε χειρισμού, με λεπτομερή εξήγηση των ανατομικών ορόσημων
  • επεξήγηση και συζήτηση των χειρισμών και των ενδείξεων για τη χρήση τους
  • λεπτομερείς σημειώσεις, με φωτογραφίες και ανατομικά διαγράμματα
  • εκτεταμένη εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, με ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή
  • πλήρη επισκόπηση των διαδικασιών που διδάσκονται σε προηγούμενες ενότητες
  • πρακτικές και γραπτές αξιολογήσεις με ατομική ανατροφοδότηση με την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου.

*Εάν το χρονικό διάστημα μεταξύ των σεμιναρίων 1ου και 7ου Επιπέδου ή μεταξύ 7ου Επιπέδου και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μαθημάτων για την απόκτηση του διπλώματος (ανατομία, πρώτες βοήθειες) υπερβαίνει τους 12 μήνες, απαιτείται επανάληψη του τελευταίου σεμιναρίου πριν την παρακολούθηση του επομένου ή πριν την απονομή του διπλώματος. Αυτή η επανάληψη έχει έκπτωση 20% επί των διδάκτρων.

.