Πολιτική προστασίας

Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία και η διαχείρισή του γίνεται από το Bowen.gr. Ολόκληρη η ιστοσελίδα, καθώς και κάθε ένα από τα συστατικά της, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονομάτων τομέα και βάσεων δεδομένων, προστατεύεται από τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, δεδομένων, γραφικών και εικονιδίων, είναι υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στην Bowen.gr, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της και των συνεργατών της.

Το Bowen.gr παρέχει στους χρήστες του διαδικτύου το δικαίωμα να βλέπουν τον ιστότοπο. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου και των σχετικών υπο-δικτυακών τόπων, δεσμεύεστε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Το Bowen.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που έχουν ληφθεί. Κανένα από τα συστατικά στοιχεία της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί ή να τροποποιηθεί εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων από την ισχύουσα νομοθεσία. Το Bowen.gr.μπορεί να τερματίσει την άδεια αυτή ανά πάσα στιγμή, όταν θεωρεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει αξιώσεις επί παραβάσει κατά τρίτων, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται για προσωπική σας χρήση μόνο εντός του οργανισμού ή της οντότητας με την οποία είστε συνδεδεμένοι και δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των δύο μερών από το αρμόδιο άτομο και νόμιμο εκπρόσωπο της Bowen.gr.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται για τη δημιουργία αυτού του ιστότοπου. Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς που τηρούνται από Bowen.gr και να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου υπόκειται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν θα γίνει ευθύνη του αρμόδιου δικαστηρίου.

Προσωπικές πληροφορίες

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» νοούνται το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη ενός χρήστη, όπως: το όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) μέσω της οποίας ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο, τις σελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης ενώ βρίσκεται στην τοποθεσία. και τη διεύθυνση Internet του ιστότοπου από τον οποίο ο χρήστης συνδέθηκε απευθείας με την τοποθεσία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ιστότοπου, την ανάλυση τάσεων και τη διαχείριση του ιστότοπου.

Με την εγγραφή του σε αυτόν τον ιστότοπο, την αποδοχή οποιουδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προμηθευτή ή την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών στον ιστότοπο, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή προσωπικών πληροφοριών για τη συνεχή διάρκεια της σχέσης του χρήστη μαζί μας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όταν ένας χρήστης εγγραφεί στον ιστότοπο, υποβάλει μια φόρμα αίτησης, ζητήσει προσφορά, υποβάλει ένα μήνυμα μέσω της εγκατάστασης “Επικοινωνήστε μαζί μας”, ανταποκρίνεται σε μια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή φόρμα υποβάλλει προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών μας και με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να συναινείτε ως πελάτης και να εκπληρώσουν τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όσο ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες χρειάζεται να είναι για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται, κατά καιρούς, να ζητάμε από τον χρήστη να ενημερώνει τα προσωπικά του στοιχεία στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν ή να ενημερώσουν τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που διατηρούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα τον χρήστη και να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του χρήστη πριν χορηγήσουμε στον χρήστη πρόσβαση στις πληροφορίες ή προβεί σε διορθώσεις στις πληροφορίες.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κρυπτογράφηση, τείχη προστασίας και άλλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη και να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την ακατάλληλη χρήση τους. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας.

Αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του χρήστη να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης συμφωνεί ότι ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις αποκαλύψουμε σε άλλα πρόσωπα για ορισμένους συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μάρκετινγκ και συμβάσεων. Θα παρέχουμε επίσης προσωπικές πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες αρμόδιες αρχές ως απάντηση σε νόμιμα αιτήματα και όπου πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την κίνηση νομικών διαδικασιών κατά τρίτων.

Περιεχόμενο και Σύνδεσμοι Τρίτων

Στην παροχή περιεχομένου τρίτων, συνδέσμων και άλλων πληροφοριών δεδομένων το Bowen.gr χρησιμοποιεί δικούς του πόρους προσωπικού ή τρίτους ή συνδυασμό τέτοιων πόρων για την προετοιμασία και παρουσίαση του εν λόγω υλικού ή υλικών. Το Bowen.gr έχει κάνει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια αυτού του υλικού ή των υλικών αυτών και εξ όσων γνωρίζει ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι ακριβείς στο αντικείμενό τους. Το Bowen.gr δηλώνει ότι έχει κάνει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω υλικό ή υλικά είναι απαλλαγμένο από παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.

Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος και οι σχετικοί δευτερεύοντες ιστότοποι ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους διαδικτύου («σύνδεσμοι τρίτων»). Το Bowen.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους τρίτων σε εσάς μόνο για ευκολία και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε αυτούς τους ιστότοπους δεν συνεπάγεται έγκριση από το Bowen.gr αυτών των ιστότοπων. Το Bowen.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για πληροφορίες που παρέχονται σε ιστότοπους στους οποίους έχουν δημιουργηθεί υπερσύνδεσμοι, ούτε για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους. Το Bowen.gr μπορεί να τερματίσει τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών πόρων και ιστότοπων μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή.

Ένας υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα Bowen.gr μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς πλαίσιο και αποκλειστικά στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, εκτός εάν το Bowen.gr. χορηγήσει ρητά προηγούμενη εξουσιοδότηση για να πράξει διαφορετικά.

Cookies

Το Bowen.gr διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει cookies στον σκληρό δίσκο οποιουδήποτε χρήστη του διαδικτύου που περιηγείται στον ιστότοπο, ώστε να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη του διαδικτύου και ειδικότερα κάθε πληροφορία στις σελίδες περιήγησης και στις ημερομηνίες και ώρες περιήγησης. Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να αρνηθεί τα cookies τροποποιώντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή του.

Περιορισμός ευθύνης

Οποιοδήποτε υλικό που μεταφορτώνεται ή άλλως λαμβάνεται μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας γίνεται κατά την διακριτική ευχέρεια και με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την επαρκή προστασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ή/ και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ιστοσελίδα και δεν θα έχετε αξίωση κατά των κατασκευαστών ψευδώνυμων για χαμένα δεδομένα, χρόνο επανάληψης, ανακριβή παραγωγή, καθυστέρηση εργασίας ή χαμένα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση του υλικού. Συμφωνείτε ότι απαλλάσσετε το Bowen.gr από κάθε ευθύνη και δεσμεύεστε να μην μηνύσετε το Bowen.gr για τυχόν αξιώσεις που βασίζονται στη χρήση της ιστοσελίδας.